วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การจักกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
กิจกรรมการผ่อนคลาย

กิจกรรมการส่งเสริมการรับรู้ด้วยการรับรส
         การส่งเสริมการรับรู้ด้วยการรับรส จะช่วยส่งเสริมให้เด็กรับรู้รสชาติของอาหารที่รับประทาน

สื่อและอุปกรณ์
        1.ถ้วย 3 ใบ
        2.ช้อน
        3.น้ำตาล
        4.น้ำปลา
        5.มะนาว

ขั้นตอนและการดำเนินกิจกรรม
          1.ผู้ฝึกอธิบายให้เด็กรู้จักชื่อ และรสชาติของน้ำตาล น้ำปลา และมะนาว ตามลำดับ
          2.ผู้ฝึกให้เด็กชิมน้ำตาล และให้เด็กตอบว่า น้ำตาลมีรสชาติอย่างไร
          3.ผู้ฝึกให้เด็กชิมน้ำปลา และให้เด็กตอบว่า น้ำปลามีรสชาติอย่างไร
          4.ผู้ฝึกให้เด็กชิมน้ำมะนาว และให้เด็กตอบว่า น้ำมะนาวมีรสชาติอย่างไร
          5.ให้แรงเสริมโดยการชม หรือรางวัล เมื่อเด็กตอบคำถามถูกต้องในขั้นตอนที่ 2-5
ประโยชน์ที่ได้รับ
    1.ด้านร่างกาย
       - สามารถแยกแยะ และ บอก รสชาติของอาหารที่รับประทานได้

    2.ด้านอารมณ์และสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น